Trợ giúp


Tìm hiểu về các lệnh và tùy chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong khi chat.

/find

Sử dụng lệnh này theo sau bởi một số từ khóa để tìm tin nhắn trong phòng hoặc trong cuộc trò chuyện riêng tư. Để quay lại các tin nhắn hiện tại, sử dụng lệnh không có từ khóa.

/giphy

Sử dụng lệnh này theo sau là một từ khóa (tùy chọn) để đăng một hình ảnh GIF hoạt hình ngẫu nhiên từ giphy.com

/help

Lệnh để hiển thị trợ giúp.

/leave

Sử dụng lệnh này theo sau là một tin nhắn (tùy chọn) để rời khỏi phòng hiện tại.

/me

Sử dụng lệnh này theo sau là một tin nhắn ngắn, để hiển thị tin nhắn đó ở người thứ ba.

/nick

Sử dụng lệnh này để đặt biệt hiệu cho khách.

/roll

Sử dụng lệnh này để tung xúc xắc. Bạn có thể chọn có bao nhiêu con xúc xắc để lăn và con xúc xắc sẽ có bao nhiêu cạnh bằng cách thêm (n)d(n) trong đó n đầu tiên là số con xúc xắc và mặt thứ hai là số cạnh. Bạn cũng có thể chỉ định công cụ sửa đổi: +n -y