bạn cần làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?


  1. M

    Bạn cần làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?

    Đáp án: Phải mở mắt trước đã mới có thể làm những chuyện khác được.