học hiệu trưởng trường mầm non


  1. H

    Đào tạo hiệu trưởng trường mầm non nhanh hiệu quả

    CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỤC TIÊU KHÓA HỌC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON: - Có khả năng lãnh đạo, quản lý hoạt động trường mầm non. - Có khả năng điều hành và hiểu biết rộng về quan hệ xã hội. - Biết phối hợp tham gia các công tác quản lý về chuyên môn , hình thành...