nghệ tươi


  1. L

    Ngâm hỗn hợp nghệ tươi với thứ này rồi dùng mỗi ngày, cả đời không lo ung thư ?

    Ngâm hỗn hợp nghệ tươi với thứ này rồi dùng mỗi ngày, cả đời không lo ung thư ?