sống phân


  1. P

    Xin Tư Vấn Cầu cứu: Ách bụng phải, sống phân, ăn rau đi ngoài ra rau chữa mãi không khỏi

    *** Cháu 26 tuổi, Hiện tại cháu bị đi ngoài không thành khuân, phân sống, ăn rau là đi ngoài ra sau nát hoặc rau đen. 10 hôm chỉ được 1 đến 2 hôm là thành khuân nhưng không kho như khi chưa bị bệnh. Không bị đau bụng mà chỉ ách và nhấm buồn bên bụng phải phía trên. Cháu bị như vậy từ tháng 8 năm...